Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN USANMAZ ADVOCATUUR

Hieronder zijn de algemene voorwaarden van Usanmaz Advocatuur opgesteld.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Client: de contractspartij van Usanmaz Advocatuur

2. Honorarium: de financiële vergoeding (naar uurtarief of anderszins) exclusief verschotten en exclusief 21% BTW, die Usanmaz Advocatuur ter uitvoering van de opdracht met de cliënt is overeengekomen.

3. Verschotten: de kosten aan derden die Usanmaz Advocatuur in het belang van de uitvoering van de opdracht zal maken.

4. Kantoorkosten: de vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten. De kantoorkosten bedragen 6 % van het honorarium.

5. Voorschot: een geldsom die bij aanvang van de werkzaamheden in rekening wordt gebracht. Het voorschot wordt bij het einde van de werkzaamheden verrekend.

Toepasselijkheid

6. Usanmaz Advocaten is een eenmanszaak naar Nederlands recht, die zich ten doel stelt het beoefenen van de advocatuur.

7. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die cliënten aan Usanmaz Advocatuur verstrekken, daaronder mede begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht, die aan Usanmaz Advocatuur wordt verstrekt, de partners of aan personen die in dienstbetrekking van of anderszins voor Usanmaz Advocatuur werkzaam zijn, tenzij bij de totstandkoming van de opdracht tot dienstverlening anders is overeengekomen.

Overeenkomst van opdracht

8. De overeenkomst van opdracht komt eerst tot stand doordat de opdracht schriftelijk is aanvaard door Usanmaz Advocatuur.

9. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn verstrekt aan en aanvaard door Usanmaz Advocatuur, die enkel wordt vertegenwoordigd door mw. mr. S. Usanmaz.

10. De artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing en de werking hiervan wordt uitgesloten.

Declaratie, honorarium, kantoorkosten, voorschot en verschotten

11. Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt aan Usanmaz Advocatuur het honorarium verschuldigd, vermeerderd met de kantoorkosten van 5%, de omzetbelasting en eventuele verschotten.

12. Usanmaz Advocatuur zal, voorafgaand aan het verrichten van de opdracht en zonodig ten tijde van de opdracht, gerechtigd zijn van de cliënt een betaling van een voorschot verlangen, bij vooruitbetaling te voldoen.

13. Verrichte werkzaamheden worden tussentijds in rekening gebracht, indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een langere periode dan een maand.

14. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met de eindafrekening van de opdracht.

15. In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de cliënt komt (eigen bijdrage).

16. Onder kantoorkosten wordt verstaan de niet te specificeren (algemene) kantoorkosten, zoals portokosten, telefoon, telefax, fotokopieën etc. Deze kantoorkosten worden forfaitair vastgesteld op 6% van het honorarium.

17. Onder verschotten wordt verstaan de gemaakte kosten die ten behoeve van de cliënt zijn betaald (griffierecht, betekeningskosten, legeskosten voor aktes en uittreksels, vertaalkosten, reiskosten e.d.)

De betaling

18. Betaling van de declaraties van Usanmaz Advocatuur dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de cliënt van rechtswege in verzuim zodat Usanmaz Advocatuur alsdan gerechtigd is de cliënt een vertragingsrente gelijk aan de alsdan geldende wettelijke rente in rekening te brengen.

19. In afwijking van het bovenstaande dienen voorschotdeclaraties binnen één week na de factuurdatum ervan, dan wel eerder indien sprake is van spoed bij uitvoering van de werkzaamheden, volledig te zijn voldaan.

20. Een eventueel door de Raad voor Rechtsbijstand vast te stellen eigen bijdrage van de cliënt dient voorafgaand aan het begin van uitvoering van de opdracht aan Usanmaz Advocatuur volledig te zijn voldaan.

21. Enkel betalingen door overmaking op één van de ten name van Usanmaz Advocatuur gestelde bankrekeningen, dan wel betaling in contanten (tot het op het moment van de betaling in de advocatuur algemeen aanvaarde maximum) tegen behoorlijk bewijs van voldoening, leidt tot kwijting van cliënt.

22. Bij gebreke van tijdige betaling van verzonden verschotten, voorschot- en tussendeclaraties danwel de in rekening gebracht eigen bijdrage, is Usanmaz Advocatuur bevoegd haar werkzaamheden voor de cliënt – met voorafgaande mededeling - op te schorten totdat volledige betaling van deze declaraties alsnog plaatsvindt. Usanmaz Advocatuur is niet aansprakelijk voor de schade die eventueel ontstaat als gevolg van opschorting van de werkzaamheden.

23. Usanmaz Advocatuur zal alle (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening brengen indien invorderingsmaatregelen worden genomen tegen de cliënt die in verzuim verkeert. Deze kosten bedragen minstens 15% van het openstaand saldo, met een minimum van €175,-, ten laste van de cliënt.

Aansprakelijkheid

24. Indien zich bij de uitvoering van een opdracht een gebeurtenis – waaronder ook het nalaten begrepen wordt – voordoet, die tot aansprakelijkheid van Usanmaz Advocatuur leidt of kan leiden, zal die aansprakelijkheid beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Usanmaz Advocatuur afgesloten beroepsaansprakelijkheids- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het onder deze verzekeringen toepasselijke eigen risico.

25. Aansprakelijkheid overeenkomstig art. 7:404 BW is op deze overeenkomst echter niet van toepassing.

26. Bij het inschakelen van derden zal Usanmaz Advocaten steeds de vereiste zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is voor eventuele tekortkomingen van deze derden niet aansprakelijk.

27. Usanmaz Advocatuur aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade voorzover zij, op grond van het bovenstaande, gedurende enig tijdvak waarin deze schade opkomt, haar prestaties alsdan gerechtvaardigd heeft opgeschort.

28. Een aanspraak tot schadevergoeding vervalt, indien niet binnen een jaar nadat de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd bij de cliënt danwel opdrachtgever bekend waren of redelijkerwijze bekend konden zijn geweest.

29. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de bedoelde verzekeringen mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het aan Usanmaz Advocatuur in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar door de opdrachtgever betaalde honorarium, exclusief overige kosten en de omzetbelasting, tot een maximum van € 2.500,- . Bij opzet of bewuste roekeloosheid van Usanmaz Advocatuur of degenen die voor haar werkzaam zijn of zijn geweest geldt die beperking niet.

Gearchiveerde dossiers

De door Usanmaz Advocatuur ten behoeve van een opdrachtgever aangelegde dossiers zullen na afwikkeling van de opdracht een periode van vijf jaar worden bewaard. Zodra deze periode afgelopen is, behoudt het kantoor zich het recht om het dossier te vernietigen.

Toepasselijk recht/ bevoegde rechtbank

Op de rechtsverhouding tussen Usanmaz Advocatuur en de oprachtgever is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die uit de rechtsverhouding tussen Usanmaz Advocatuur en de opdrachtgever voortvloeien zullen uitsluitend worden beslecht door de Rechtbank Gelderland, locatie Arnhem.