Privacystatement

Privacy & Disclaimer
De gegevens die deze website bevat zijn uitsluitend opgenomen ter algemene informatie en zijn ook slechts als zodanig bedoeld. Aan deze gegevens kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend. Usanmaz Advocatuur is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die kan ontstaan als gevolg van onduidelijkheid of onvolledigheid van de gegevens opgenomen in deze website. Usanmaz Advocatuur staat niet in voor de betrouwbaarheid van het verzenden van informatie aan haar via Internet e-mail of via onze website. Usanmaz Advocatuur kan niet garanderen dat haar op voormelde wijze toegezonden informatie haar vertrouwelijk en ongeschonden bereikt.

Privacybeleid Usanmaz Advocatuur
Usanmaz Advocatuur respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Usanmaz Advocatuur verwerkt.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
Persoonsgegevens zijn alle informatie waarmee een natuurlijke persoon (de betrokkene) kan worden geïdentificeerd of identificeerbaar is. De persoonsgegevens die wij van u kunnen verwerken (d.w.z. van ontvangen en opslaan tot aanpassen, doorsturen en verwijderen), zijn onder meer:
- basisinformatie zoals uw voor- en achternaam, titel, geslacht, het bedrijf waar u werkt of uw functie;
- contactgegevens zoals postadres, (mobiele) telefoonnummer of e-mailadres;
- aanvullende persoonsgegevens zoals identiteitsbewijs, geslacht, geboortedatum en - plaats, nationaliteit, huwelijkse staat, kinderen;
- financiële informatie, zoals uw bankrekeningnummer;
- technische gegevens, zoals uw IP-adres, het apparaat waarmee u onze website bezoekt en de pagina’s die u bekijkt;
- persoonsgegevens die u ons geeft als u bij ons solliciteert, zoals opleidings- en loopbaangegevens;
- alle overige persoonsgegevens die wij van of over u krijgen of die wij zelf kunnen verkrijgen en die wij gebruiken voor de hieronder genoemde doelen;
De persoonsgegevens die Usanmaz Advocatuur van u verwerkt, worden alleen gebruikt voor de hieronder beschreven doeleinden en op grond van de hieronder opgesomde rechtsgronden.

Grondslagen voor verwerking
Usanmaz Advocatuur verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren.
Uw persoonsgegevens zijn nodig om u de best mogelijke dienstverlening te bieden. Usanmaz Advocatuur verwerkt uw persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
· Het verlenen van juridische diensten (ter voorbereiding, uitvoering en afronding van de zaak), waaronder het geven van advies , opstellen stukken en het voeren van (gerechtelijke) procedures.
· Het innen van declaraties en afhandelen van een betaling of vergoeding(en).
· Advisering, bemiddeling en verwijzing.
· Het voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen.
· Marketing- en communicatieactiviteiten.
· Voor het behandelen van een sollicitatie of stage (verzoek).
Usanmaz Advocatuur verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Rechtsgronden van de verwerking
Usanmaz Advocatuur verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:
· wettelijke verplichting
· uitvoering van een overeenkomst
· verkregen toestemming van betrokkene(n)
· gerechtvaardigd belang

Het delen van uw gegevens
Usanmaz Advocatuur deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Usanmaz Advocatuur zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.
Daarnaast zal Usanmaz Advocatuur persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Usanmaz Advocatuur uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Usanmaz Advocatuur ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, advocaat, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of een deskundigenrapport.

Beveiliging
Usanmaz Advocatuur hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens bewaren wij niet langer dan noodzakelijk is voor het bereiken van de hiervoor genoemde doelen, of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

Privacy rechten van betrokkenen
Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.
Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Usanmaz Advocatuur aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Usanmaz Advocatuur
Velperplein 19
6811 AH Arnhem
info@usanmazadvocatuur.nl
026-382 36 66

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie inzage van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BS-nummer. Usanmaz Advocatuur neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Cookies op onze website
Usanmaz Advocatuur maakt op de website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op de website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. De gegevens die in de op de website van Usanmaz Advocatuur geplaatste cookies worden opgeslagen, zijn niet te herleiden tot een natuurlijk persoon. Evenmin wordt er bij deze cookies gebruik gemaakt van persoonsgegevens. U kunt het gebruik van deze cookies op elk gewenst moment stopzetten of weigeren, hoewel dit de functionaliteit en het gebruiksgemak van de website kan beperken.
De website van Usanmaz Advocatuur maakt gebruik van cookies van Google Analytics om, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends te volgen en rapportages te verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. Door gebruik te maken van de website van Usanmaz Advocatuur geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.
Op de website van de Autoriteit Consument en Markt (https://www.consuwijzer.nl/tel...leest u meer over cookies en hoe u deze kunt blokkeren of verwijderen.

Andere websites
Op de website van Usanmaz Advocatuur staan verschillende verwijzingen naar andere organisaties/ instellingen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites, noch voor de privacybescherming op die websites, dan wel zijn wij op geen enkele wijze verantwoordelijke voor de diensten die op die websites worden aangeboden.

Wijziging privacy statement
Usanmaz Advocatuur heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website www.usanmazadvocatuur.nl

Vragen of opmerkingen
Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit privacy statement kunt u contact opnemen met mr. S. Usanmaz, tel. 026-382 36 66.