Rechtsgebieden

Personen- en familierecht

Het personen- en familierecht is heel breed. Binnen dit rechtsgebied wordt rechtsbijstand verleend over procedures met betrekking tot:

- Echtscheidingen
- Kinder- en partneralimentatie (ook internationale/ grensoverschrijdende alimentatiezaken);
- Boedelverdeling huwelijkse goederen tussen gewezen ex-echtgenoten
- Turks huwelijksvermogensrecht
- Beëindiging geregistreerd partnerschap/ samenleving partners
- Huwelijkse voorwaarden
- Vaststellen of wijziging bestaande omgangsregeling met de minderjarige kinderen
- Wijzigen of aanvragen van het gezag over de minderjarige kinderen
- Wijziging hoofdverblijfplaats van de minderjarige kinderen
- Het naamrecht/ naamswijziging
- Kinderbeschermingsmaatregelen; ondertoezichtstelling/ machtiging uithuisplaatsing/ schriftelijke aanwijzing jeugdbescherming
- (internationale) kinderontvoering
- Gerechtelijke vaststelling of ontkenning vaderschap
- Beschermingsbewind, curatele en mentorschap


Sociaal zekerheidsrecht

Het sociaal zekerheidsrecht heeft voornamelijk betrekking op kwesties tegen overheidsinstanties, bijvoorbeeld over uw uitkering, overige sociale verzekeringen en tegemoetkomingen. De overheid is een groot orgaan. De meeste instanties binnen de overheid werken met een eigen portefeuille. U kunt binnen dit rechtsgebied denken aan juridische problemen met:

- uw gemeente: bijstandsuitkering Participatiewet/ indicatie Wmo/ inburgeringsplicht en re-integratie;
- het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV): uitkering ZW, WW, WIA, Wao en Wajong;
- de Sociale Verzekeringsbank (SVB); kinderbijslag, AOW, AIO, ANW, remigratie-uitkering
- de Belastingdienst: toeslagen, kinderopvangtoeslag.

Ons kantoor biedt rechtsbijstand aan in elke fase (bezwaar- / beroep- of hoger beroepsprocedure)


Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Als u schulden heeft en u financieel niet in staat bent om deze schulden af te lossen, dan kunt u allereerst schuldhulpverlening aanvragen via uw gemeente. Indien het u in dit stadium niet lukt om een minnelijke regeling te treffen met de schuldeisers, dan kunt u een aanvraag indienen om toegelaten te worden tot de WSNP. De WSNP biedt de kans om een schone lei te krijgen, nadat is gebleken dat u in een periode van gemiddeld 3 jaar heeft aangetoond de wet voldoende te hebben nageleefd en de aanwijzingen van de bewindvoerder te hebben opgevolgd. Ná 3 jaar toetst de rechter of u zich aan de voorwaarden hebt gehouden en of u schuldenvrij mag worden verklaard.

Bent u niet toegelaten tot de WSNP? Dan heeft u de mogelijkheid om hoger beroep in te dienen bij het Gerechtshof.

Ook kan het voorkomen dat de WSNP tussentijds wordt beëindigd. Ook dit zal de rechter eerst moeten beoordelen.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?